кошт

 • 33КАШТАН — муж. дерево и плод Fagus castanea. (См. также кошт.). дикий, дерево желудник, Aesculus hippocastanum. свиной, мышки или земляные орешки, растение Bunium bulbocastanum. Каштанник муж. каштановое дерево; собир. каштановая роща. | Любитель каштанов …

  Толковый словарь Даля

 • 34содержание — Содержимое, предмет, суть, сущность, материя, сюжет, тема, фабула, оглавление; довольствие, продовольствие, жизнь, иждивение, кошт. Сюжет (фабула) романа; предмет (тема) разговора. Книга ученого содержания. Они рассуждают о важных материях. Этот… …

  Словарь синонимов

 • 35акредитив — а, ч. 1) Грошовий документ, що являє собою наказ однієї кредитної установи (банку, ощадкаси) іншій про виплату певної суми власникові документа. 2) Іменний папір, який підтверджує право особи, на ім я якої його виписано, отримати в банку вказану… …

  Український тлумачний словник

 • 36актив — у, ч. 1) Найбільш діяльна, ініціативна, передова частина якої небудь організації, колективу. 2) фін. Частина господарського балансу, що відображає на певну дату всі матеріальні цінності, кошти й боргові вимоги, належні даному підприємству або… …

  Український тлумачний словник

 • 37акція — I ї, ж. Цінний папір, який свідчить про те, що його власник вніс певний пай у підприємство. •• Акти/вні а/кції акції, котирування яких регулярно публікуються у газетах. А/кція без номіна/льної ва/ртості акція, яка у випадку ліквідації товариства… …

  Український тлумачний словник

 • 38баланс — у, ч. 1) бухг. Порівняльний підсумок прибутків і видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, у якій зафіксовано цей підсумок. || Елемент методу бухгалтерського обліку. || Система показників, згрупованих у зведену таблицю, що… …

  Український тлумачний словник

 • 39банківський — I б анківський а, е. Прикм. до банк I 1). Банківські рахунки. •• Ба/нківська гара/нтія поручительство банка гаранта за виконання грошових зобов язань свого клієнта. Ба/нківська гру/па група інвестиційних дилерів, які беруть на себе індивідуальну… …

  Український тлумачний словник

 • 40безготівковий — а, е. Який здійснюється без виплати готовими грішми, готівкою, у спосіб перерахування. •• Безготівко/ві гро/ші а) економічна категорія, що означає кредитові рештки різних рахунків клієнтури у банках: розрахункових, поточних, поточних валютних,… …

  Український тлумачний словник

 • 41бюджет — у, ч. Кошторис прибутків і видатків держави, підприємства, сім ї або окремої особи на певний період. || Планові обчислення майбутніх очікуваних грошових доходів і видатків держави, підприємства, сім ї на певний період. || Фінансовий план, що… …

  Український тлумачний словник

 • 42вартість — тості, ж. 1) Виражена у грошах ціна чого небудь. 2) Позитивна якість, цінність. 3) ек. Економічна категорія, властива товарному виробництву, яка становить втілену й уречевлену в товарі суспільно необхідну працю. Балансова вартість активу.… …

  Український тлумачний словник

 • 43грошовий — а/, е/, розм., рідко гроше/вий, а, е. Прикм. до гроші. || Виражений грошима, у формі грошей. Грошовий обіг. •• Грошова/ одини/ця встановлена у законодавчому порядку назва грошей країни. Грошова/ ма/са грошові знаки, що знаходяться в обігу …

  Український тлумачний словник

 • 44державний — а, е. Прикм. до держава. || Який має важливе значення для держави, може впливати на стан її справ. || Який бере безпосередню участь у керівництві державою. •• Держа/вна вла/сність одна з форм власності, суб єктами розпорядниками якої є органи… …

  Український тлумачний словник

 • 45довготерміновий — а, е. Те саме, що довгостроковий. •• Довготерміно/ва платі/жна вказі/вка розпорядження (вказівка) клієнта своєму банку на проведення деяких регулярних виплат. Довготерміно/ва по/зика, креди/т позика, що надається на тривалий період часу, на строк …

  Український тлумачний словник

 • 46доручення — я, с. 1) Дія за знач. доручати, доручити. || Справа, доручена кому небудь; завдання. 2) Документ, що дає кому небудь право діяти від імені особи, яка видала цей документ; довіреність. •• Інка/сове дору/чення платіжна вимога, яка складається та… …

  Український тлумачний словник

 • 47залишок — шку, ч. (мн. за/лишки, ів). 1) Те, що лишилося невитраченим, невикористаним; рештки чого небудь. •• Ві/льний за/лишок бірж. сума коштів на окремому брокерському рахунку клієнта біржі, яка може бути використаною для нових контрактів. За/лишок… …

  Український тлумачний словник

 • 48інвестиція — ї, ж., ек. 1) Дія за знач. інвестувати. 2) Грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що їх вкладають у різні види діяльності у виробничій та невиробничій сферах; вкладення, вклад. •• Ба/нківські інвести/ції вкладання банківських ресурсів, як… …

  Український тлумачний словник